REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu Informatycznego i Aplikacji „Mobilny Pasażer”

§ 1

Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia usług polegających na przekazywaniu przez Usługodawcę drogą elektroniczną komunikatów pochodzących od osób trzecich i przeznaczonych dla Użytkowników korzystających z usług opisanych w Regulaminie (dalej: „Usługa/Usługi”).
 2. Usługi przeznaczone są dla osób fizycznych, mających co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym dla osób pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia nie ubezwłasnowolnionych całkowicie), które przez dokonanie rejestracji i zamówienie Usług na zasadach określonych w Regulaminie zawarły z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”).
 3. Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Samorządowy Informator SMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000314727, posiadająca NIP: 8951932664, REGON: 020843579, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych w całości wpłaconym, adres poczty elektronicznej: sekretariat@sisms.pl (dalej: „Usługodawca”).
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

§ 2.

Definicje

 1. Z zastrzeżeniem terminów zdefiniowanych w treści Regulaminu, używanym terminom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Aplikacja – oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna o nazwie „Mobilny Pasażer”), udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Przenośnym i pozwalające w szczególności na odbieranie przez Użytkownika Komunikatów w formie Wiadomości SMS Cloud oraz Automatycznych komunikatów;
  2. Nadawcy komunikatów – podmioty trzecie, w tym przewoźnicy i podmioty świadczące usługi transportu publicznego, przesyłające Komunikaty do Użytkowników i odbierające Wiadomości SMS Cloud w ramach Usługi na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą;
  3. Odcinek Trasy – wybrany przez Użytkownika odcinek pomiędzy dwiema stacjami kolejowymi, w ramach którego Użytkownik ma dostęp do informacji o pociągach kursujących pomiędzy tymi stacjami;
  4. Informacja handlowa - informacja handlowa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  5. Komunikat – Wiadomość SMS Cloud, pochodząca od Nadawcy komunikatów i przesłana do Użytkownika w ramach Usługi o treści zawierającej informacje ogólne m.in. o nowych rozkładach jazdy pociągów, utrudnieniach, komunikacji zastępczej lub/i po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika o treści dotyczącej biletów ulgowych, promocyjnych i innych informacji, które mogą stanowić Informacje handlowe;
  6. Serwis WWW – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem http://www.mobilnypasazer.pl;
  7. Urządzenie przenośne – urządzenie (smartfon, tablet) znajdujące się w posiadaniu Użytkownika, na którym zainstalowana może zostać Aplikacja, spełniające wymagania określone w § 8;
  8. Usługi – świadczone przez Usługodawcę Usługi, opisane w § 3.1. Regulaminu;
  9. Wiadomość SMS Cloud – wiadomość przesyłana i otrzymywana na Aplikację przy użyciu transmisji danych w sieci Internet; Wiadomość SMS Cloud może obejmować informacje w postaci tekstowej, plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych lub innych treści;
  10. Automatyczny komunikat – informacja, która jest automatycznie generowana na podstawie danych pochodzących z zewnętrznego systemu informatycznego PKP PLK S.A., poprzez serwer oprogramowania aplikacji „Mobilny Pasażer”, który w sposób automatyczny pobiera dane z tego systemu, i która jest przekazywana do Użytkowników w formie notyfikacji.

§ 3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Świadczone przez Usługodawcę Usługi obejmują:
  1. przekazywanie Komunikatów dotyczących pociągów kursujących na wybranym przez Użytkownika Odcinku Trasy przez Nadawców komunikatów;
  2. przekazywanie Automatycznych komunikatów, które po wybraniu w Aplikacji przez Użytkownika pociągu informują o jego przyśpieszonym lub opóźnionym odjeździe/przyjeździe z wybranej przez Użytkownika stacji.
 2. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są dla Użytkowników, którzy dokonają rejestracji na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 3. Szczegółowe informacje o zakresie Usług dostępne są w Serwisie WWW dla wszystkich osób odwiedzających Serwis WWW. Dostęp do informacji o Usługach nie wymaga uprzedniej rejestracji.
 4. Usługi na rzecz Użytkowników świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w zakresie przekazywania Komunikatów o treści promocyjnej uzależnione jest w szczególności od wyrażenia zgody przez Użytkownika na przesyłanie przez Nadawców komunikatów Informacji handlowych.
 5. Usługodawca informuje, że w związku z transmisją danych w sieci Internet, Użytkownika mogą obciążać opłaty zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Użytkownik. Usługodawca informuje, że korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość udostępnionych dla potrzeb kontaktu z Użytkownikami, nie wiąże się z podwyższoną opłatą, przekraczającą opłaty stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

§ 4.

Rejestracja w Usłudze

 1. Rejestracja w Usłudze może być dokonana za pomocą wbudowanej funkcjonalności Aplikacji.
 2. W celu rejestracji w Usłudze za pomocą Aplikacji Użytkownik powinien:
  1. pobrać Aplikację „Mobilny Pasażer” ze sklepu internetowego Google Play lub App Store lub Windows Store;
  2. zainstalować Aplikację na Urządzeniu przenośnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy Google Play lub App Store lub Windows Store;
  3. zapoznać się z Regulaminem dostępnym dla Użytkownika w sposób wskazany w § 1.1. Regulaminu;
  4. zaakceptować zasady świadczenia Usług, określone w Regulaminie, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w Aplikacji.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika zasad świadczenia Usług określonych w Regulaminie udostępnionym w ramach Aplikacji.
 4. Aplikacja przypisana jest do danego Urządzenia przenośnego i nie jest możliwe przeniesienie wybranych przez Użytkownika Odcinków Tras i innych ustawień Aplikacji do innego Urządzenia końcowego.
 5. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą dokonać rejestracji w Usłudze i korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

§ 5.

Korzystanie z Usług

 1. W ramach korzystania z Usług Użytkownik otrzymywać będzie Komunikaty kierowane (przeznaczone) dla pociągów w ramach wybranego przez Użytkownika Odcinka Trasy.
 2. Komunikaty pochodzące od Nadawców komunikatów, przekazywane Użytkownikowi w ramach Usług, dotyczą tematyki określonej przez danego Nadawcę komunikatów.
 3. Usługodawca informuje, że o treści i częstotliwości wysyłanych Komunikatów decydują Nadawcy komunikatów. W związku z powyższym otrzymywanie Komunikatów w ramach wybranego przez Użytkownika Odcinka Trasy ulega zakończeniu z chwilą wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy, zawartej przez Usługodawcę z Nadawcą komunikatów. W ramach świadczonych Usług Usługodawca nie tworzy, nie weryfikuje, nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie wpływa na Komunikaty pochodzące od Nadawców komunikatów. Usługodawca nie wybiera, ani nie ma wpływu na wybór Użytkowników, którym w ramach świadczonych Usług przesłany zostanie określony Komunikat.
 4. Usługodawca może również przesyłać własne Komunikaty. Takie Komunikaty będą wyraźnie oznaczone jako pochodzące od Usługodawcy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu odnoszące się do Nadawców komunikatów stosuje się odpowiednio do Usługodawcy.
 5. W ramach świadczonych Usług, Użytkownik będzie otrzymywać Automatyczne komunikaty dotyczące pociągów na wybranym przez Użytkownika Odcinku Trasy w ramach Aplikacji.
 6. W ramach korzystania z Automatycznych komunikatów, Użytkownik uzyskuje możliwość swobodnego wyboru Odcinków Trasy w celu wyświetlenia listy bezpośrednich pociągów Przewoźników kolejowych, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie danych dotyczących ich pociągów w ramach systemu PKP PLK S.A. Usługodawca może rozszerzyć tą usługę o pociągi pośrednie, co jest ulepszeniem działania Aplikacji i nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. Usługodawca informuje, że Automatyczne komunikaty są generowane automatycznie na podstawie danych pozyskiwanych z systemu PKP PLK S.A., które aktualizowane są przez Przewoźników kolejowych. Danych tych Usługodawca w żaden sposób nie modyfikuje i nie ingeruje w ich treść. W związku z tym, Usługodawca nie gwarantuje pełnej aktualności i poprawności informacji w nich zawartych.

§ 6.

Zakaz przesyłania treści bezprawnych

 1. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest dostarczanie w ramach korzystania z Usług, treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:
  1. obscenicznych lub wulgarnych,
  2. nawołujących do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,
  3. obrażające uczucia religijne lub bezwyznaniowość,
  4. propagujących ideologie totalitarne, w szczególności narodowego socjalizmu lub komunizmu, oraz kwestionujące fakty historyczne,
  5. naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, w tym Usługodawcy, a w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, prawa do wizerunku lub inna dobra osobiste innych osób w tym Usługodawcy i Użytkowników,
  6. naruszających lub mogących naruszyć prawa do oznaczeń geograficznych, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, prawa do firmy lub jakichkolwiek innych chronionych oznaczeń pochodzenia towarów i usług ,
  7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych,
  8. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 2. 2. Użytkownik, który uzna, że jakakolwiek treść udostępniona za pośrednictwem Usług jest niezgodna z prawem lub Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres poczty elektronicznej cok@mobilnypasazer.pl, przeznaczony do zgłaszania naruszeń.

§ 7.

Dane osobowe

 1. Usługodawca informuje, że w ramach świadczenia Usług nie są przetwarzane dane osobowe Użytkowników.

§ 8.

Warunki techniczne i zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga Urządzenia przenośnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w zgodny system operacyjny Android, iOS lub Windows Mobile. Informacje o zgodnych wersjach systemów Android, Windows Mobile oraz iOS udostępniane są wraz z Aplikacją w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i Windows Store. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, niemniej jednak nie może zagwarantować wszystkim Użytkownikom właściwego działania Aplikacji ze względu na różnorodne możliwości indywidualnej konfiguracji Urządzeń przenośnych oraz możliwości interakcji różnych aplikacji zainstalowanych na Urządzeniu przenośnym.
 2. Usługodawca informuje, że rozpowszechnia Aplikację wyłącznie przez jej udostępnienie w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play, App Store i Windows Store. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła wiąże się z ryzykiem naruszenia jego integralności oraz połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Urządzenia przenośnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.
 3. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu poprzedzającego, korzystanie z Aplikacji i pozostałych Usług nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa Urządzenia przenośnego, którym posługuje się Użytkownik. Jednakże Usługodawca informuje, że dane przesyłane od i do Użytkownika mogą nie być szyfrowane oraz są przeznaczone do rozpowszechniania wśród innych Użytkowników Usługi. Usługodawca zaleca nieprzesyłanie za pomocą Usługi Aplikacji jakichkolwiek identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla prywatności Użytkownika lub osób trzecich.
 4. Usługodawca informuje o następujących parametrach technicznych świadczonej Usługi:
  1. maksymalny okres przechowywania tekstowych Wiadomości SMS Cloud wysłanych przez Nadawcę komunikatów do Użytkownika: 13 miesięcy;
  2. maksymalny okres przechowywania plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych przesyłanych w Wiadomości SMS Cloud przez Nadawcę komunikatów: 60 dni;
 5. Usługodawca informuje, że po upływie okresu minimalnego wynoszącego 30 dni, Użytkownik może stracić możliwość przeglądania treści Wiadomości SMS Cloud i/lub jej plików graficznych, dźwiękowych, multimedialnych przechowywanych na serwerze Usługodawcy. Termin jest liczony od chwili przesłania takiej wiadomości SMS Cloud. Wszystkie wiadomości tekstowe pobrane na Aplikacje dostępne są cały czas do momentu odinstalowania Aplikacji.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia planowanej przerwy technicznej w świadczeniu Usług, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 48 godzin w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konfiguracyjnych lub konserwacyjnych. Usługodawca powiadomi Użytkowników o takiej przerwie technicznej z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie WWW lub/i na Aplikację.

§ 9.

Własność intelektualna

 1. Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Usługodawcy. Z chwilą zapisania Aplikacji na Urządzeniu przenośnym Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji w związku z jej pobraniem na Urządzenie przenośne oraz instalacją i uruchamianiem na Urządzaniu przenośnym. Użytkownik może zainstalować Aplikację na dowolnej liczbie Urządzeń przenośnych, które posiada, przy czym na jednym Urządzeniu Przenośnym dozwolone jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikające z Regulaminu korzystania z Aplikacji. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnych lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na Aplikację
 3. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, ani również dokonywania jakichkolwiek innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych, o ile czynności takie nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10.

Okres obowiązywania i rezygnacja z Usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może zrezygnować z Usług w całości lub w części w każdym czasie. Minimalny czas trwania zobowiązań Użytkownika nie jest określony, a Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Usług przez jakikolwiek okres. Z tytułu rezygnacji z korzystania z Usług nie są pobierane od Użytkownika jakiekolwiek opłaty.
 3. Użytkownik może zrezygnować z Usług korzystając z Aplikacji, poprzez jej odinstalowanie zgodnie ust. 4 poniżej.
 4. W celu rezygnacji z korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Użytkownik powinien usunąć Aplikację z Urządzenia przenośnego Użytkownika., co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia bez podania jakichkolwiek przyczyn od umowy zawartej na odległość, mającej za przedmiot Usługi, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa powyżej, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Za poinformowanie o takiej decyzji uważana jest rezygnacja z Usług w sposób opisany w § 10 Regulaminu, dokonana w okresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. Użytkownik może również odstąpić od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w Regulaminie oraz w Serwisie WWW, na przykład wysyłając stosowne oświadczenie listownie lub pocztą elektroniczną na adres cok@mobilnypasazer.pl. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1. powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika zaprzestanie przesyłania Komunikatów pochodzących od Nadawców komunikatów oraz Automatycznych komunikatów niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym, niż 14 dni z zastrzeżeniem poniższego ustępu.
 5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Użytkownik powinien samodzielnie usunąć Aplikację z posiadanego Urządzenia przenośnego. Usługodawca informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne do czasu usunięcia Aplikacji do Aplikacji mogą być przesyłane Wiadomości SMS Cloud dot. Odcinków Trasy wybranych przez Użytkownika oraz Automatyczne komunikaty.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącymi konsumentami.

§ 12.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej cok@mobilnypasazer.pl lub pisemnie, na adres Usługodawcy (Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o., ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Użytkownika i opis problemu.
 4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej albo na adres podany w reklamacji (w zależności od sposobu złożenia reklamacji).

§ 13.

Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 14.

Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w postaci elektronicznej w ramach Aplikacji i może być przechowywany na Urządzeniu przenośnym Użytkownika. Ponadto Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, w Serwisie WWW, w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczonymi Usługami :
  1. nie pobiera kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
  2. nie dostarcza jakichkolwiek rzeczy lub towarów.

§ 15.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
  1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni przez władze publiczne, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  2. nałożenie na Usługodawcę przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  3. zmiana zakresu świadczonych Usług;
  4. przeciwdziałanie nadużyciom;
  5. usprawnienie działania Usług lub Aplikacji oraz obsługi Użytkowników;
  6. sprostowanie Regulaminu w celu usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich;
  7. poprawienie ochrony prywatności Użytkowników.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia Użytkowników w następujący sposób:
  1. zamieszczając w Serwisie WWW informację o zmianie Regulaminu oraz zmieniony Regulamin, lub/i;
  2. wysyłając za pomocą Aplikacji informację o zmianie Regulaminu;
 3. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy :
  1. wyrażą zgodę na zmienioną treść Regulaminu za pomocą Aplikacji i żądają niezwłocznego świadczenia Usług poprzez wybór przycisku „Akceptuję”; Oznacza to, iż w chwili przedstawienia nowej wersji Regulaminu w ramach Aplikacji, Użytkownik może wybrać („kliknąć”) na jeden z następujących, znajdujących się pod treścią zmienionego Regulaminu przycisków: „Akceptuję” albo „Rezygnuję”. Kliknięcie na przycisk „Rezygnuję” powoduje zamknięcie Aplikacji.
  2. nie wyrejestrują się w sposób określony w § 10 niniejszego Regulaminu w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 grudnia 2017 r.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. Wrocław, ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: cok@sisms.pl
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy:
.....................................................................................................................................................
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
.....................................................................................................................................................
-Adres konsumenta(-ów):
.....................................................................................................................................................
-Numer telefonu konsumenta(-ów):
.....................................................................................................................................................
-Adres e-mail konsumenta(-ów):
.....................................................................................................................................................
-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
.....................................................................................................................................................
-Data:
.....................................................................................................................................................
*Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Samorządowy Informator SMS sp. z o.o. Wrocław, ul. Leona Kruczkowskiego 19, 51-143 Wrocław, e-mail: cok@mobilnypasazer.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (o ile takie płatności były wymagane i zostały dokonane), w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a usługi te są odpłatne, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku usług nieodpłatnych nie są Państwo zobowiązani do zapłaty nam jakichkolwiek kwot.

Treść Regulaminu jest objęta ochroną ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dopuszcza się wykorzystywanie Regulaminu na potrzeby świadczenia Usług dla Użytkowników lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie treści Regulaminu niezgodnie z powyższym, w szczególności dla świadczenia konkurencyjnych usług. Naruszenie ww. warunków uprawnia SISMS Sp. z o.o. do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.